วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร สกร.อำเภอวังเหนือ ประชาชน และ นักศึกษา ศกร.ตำบลวังทอง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกป่าในใจคน ตลอดจนยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย ณ ศกร.ตำบลวังทอง หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง